Atpūta laukos

Projecti - arhīvs

Archived - 01.04.2018 - 15.12.2018

Zaļā Sertifikāta pretendentu pārbaude

Veicināt vides aizsardzības apziņu izprotošas un dabas resursu saudzējošas sabiedrības veidošanos Latvijā, veicot Zaļā sertifikāta uzturēšanu un izplatīšanu lauku tūrismā, Zaļā sertifikāta kritēriju izstrādi mazajām ražojošām lauku saimniecībām un pretendentu inspekcijas braucienus.

Projekta mērķauditorija:
Lauku tūrisma uzņēmēji Latvijā – lauku tūrisma mītņu un lauku mazo ražojošo uzņēmumu saimnieki. Šobrīd Latvijā ir 72 saimniecības, kurām ir piešķirts Zaļais sertifikāts.
Institūcijas, uzņēmumi, organizācijas, kas nodarbojas ar vides jautājumiem Latvijā.
Tūristi, sabiedrība, kas vēlas atpūsties un izzināt videi draudzīgus lauku tūrisma objektus.

>>> Projekta anotācija.
 

LVAF
Archived - 01.08.2016 - 31.01.2018 (2016-1-BG01-KA205-023497)

SEEDs among NEETs

SEEDs among NEETs ir stratēģiska partnerība, kuras mērķis ir labās prakses apzināšana un apmaiņa, organizācijām un visiem, kas strādā ar jauniešu auditoriju sešās Eiropas partnervalstīs, lai novērstu jauniešu bezdarbu.

Projekta mājaslapa: http://seeds.rabotilnik.com

Erasmus+
Archived - 01.04.2016 - 30.06.2017 (699418 — COS-TOUR-2015-3-04-1)

TastyCheeseTOUR

Projekta mērķis ir izveidot ar sieru un siera ražošanu saistītus tūrisma maršrutus mazāk attīstītos lauku apvidos, kuros ražo augstas kvalitātes sieru un ir spēkā Eiropas Savienības Pārtikas kvalitātes shēmas „Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde”, „Aizsargāts cilmes vietas nosaukums”, „Garantētas tradicionālas īpatnības”. Projekts tiks īstenots Spānijā, Slovēnijā, Maltā, Itālijā, Latvijā un Bulgārijā. 

Projekta nolūks ir:

 • rosināt tūrisma produktu un pakalpojumu dažādošanu;
 • veicināt Eiropas dabas, kultūras, vēstures un gastronomiskā mantojuma izmantošanu tūrismā, tā ievešanu tirgū  un pieejamību gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem;
 • atbalstīt lauku ekonomikas atjaunošanos un darba vietu radīšanu, paaugstinot mazo uzņēmumu kapacitāti partnervalstu lauku reģionos.
   
EU
Archived - 01.01.2015 - 15.09.2017 (2015-1-RO01-KA202-015180)

Ready for future: R4F

Projekta mērķis ir aprīkot skolotājus / trenerus ar nepieciešamajām prasmēm, lai  veicinātu uzņēmējdarbības izglītību un sociālo uzņēmējdarbību starp izglītojamiem.

Erasmus+
Archived - 01.01.2015 - 31.12.2016 (CBSSPSF/SC 042015/3)

BALTIC SEA CULINARY ROUTES

Šī projekta mērķis ir izstrādāt un attīstīt kulinārā maršruta tīklu ap Baltijas jūras valstīm, lai stiprinātu identitāti un piederības sajūtu, kā arī, lai saglabātu dzīvotspēju lauku reģionos.

 • Stiprināt Baltijas jūras reģiona identitāti;
 • Uzlabot atpūtu lauku teritorijās ar vietējo pārtiku;
 • Lai saglabātu un stiprinātu dzīvi laukos;
 • Atbalstīt veselīgus ēšanas paradumus, nodrošinot svaigu, vietējo lauku saimniecību un mājražotāju pārtiku.
   
CBSS Regional Identity
Archived - 01.09.2014 - 30.08.2017 (2014-1-TR01-KA200-013280)

Up-skills: kvalifikāciju un nākotnes prasmju caurskatāmība viesnīcu un tūrisma nozarē

Eiropa ir saskārusies ar izaicinājumu cīnīties ar pieaugošo bezdarba līmeni. Pārāk liels skaits jauniešu pamet skolu priekšlaicīgi, un pieaugušajiem ļoti bieži ir zema kvalifikācija, kas palielina bezdarba pieauguma risku nākotnē. Eiropas 2020 stratēģija paredz veicināt augstu nodarbinātības līmeni, vienlaikus nodrošinot ilgtspējīgu izaugsmi ar resursu ziņā efektīvāku, zaļāku un konkurētspējīgāku ekonomiku. Lai risinātu šo jautājumu un vienlaicīgi cīnītos ar prognozēto kvalificētu darbinieku trūkumu, ir nepieciešams veikt atbilstošus pasākumus un darbības.

Erasmus+

Šī projekta mērķis ir popularizēt KSA - korporatīvo sociālo atbildību lauku tūrisma sektorā, nemot vērā to, ka KSA modelis un metodes mūsdienās ir lietotas plašā ekonomiskā sektoru spektrā. Tomēr nav izstrādāstās skaidras vadlīnījas lauku tūrisma sektoros, tāpēc šī projekta ietvaros ir paredzēts izveidot gan KSA apmacību programmu, gan vadlīnijas. Mikro un mazajiem uzņēmumiem, īpaši lauku reģionos parasti nav skaidrs, ko šis termins nozīmē un kā tas tālāk var tikt izmantots ekonomiski attīsdtībai.

Erasmus+
Archived - 01.01.2014 - 31.12.2016 (75/G/ENT/CIP/13/B/N03S01)

Senjoru lauku tūrisms

Projekta mērķis ir popularizēt un attīstīt lauku tūrisma piedāvājumu senjoriem . Projekta partneri plāno radīt vairākus soļus, lai attīstītu viesmīlības tūrisma pakalpojumus senjoriem, kā arī izveidot vadlīnījas lauku tūrisma uzņēmējiem, kuri uzņem savās saimniecībās senjorus - tūristus.

SIF