Projekti

"Lauku ceļotājs" kopš 1997. gada piedalās vairākos nacionāla mēroga un Eiropas Savienības līdzfinansētos projektos, kas papildina cits citu un kalpo kopīgam mērķim - lauku tūrisma attīstībai.
Asociācija laipni aicina sadarboties un saņemt informāciju ne tikai savus biedrus, bet arī citus interesentus. Asociācijas sadarbība ar vietējiem un reģionāliem tūrisma informācijas centriem, tūrisma asociācijām, pašvaldībām un citām lauku attīstībā iesaistitām organizācijām ir ļoti nozīmīga projektu kvalitatīvai izstrādei un mērķtiecīgam rezultātam.

Projekta mērķis ir radīt un popularizēt tiešsaistes apmācību programmu "Videi draudzīgu tūrisma pakalpojumu dizains lauku mazajos un mikro uzņēmumos" (tiešsaistes apmācību programma ar tiešsaistes pārbaudes lapu un izdrukājamu rokasgrāmatas versiju lasīšanai un atsauksmēm), kas stiprinātu saiti starp pieaugušo izglītību un profesionālo darbību MVU lauku tūrisma nozarē.  

 1. Dalībnieku līmeņa mērķi:
  • iespēja ātri mācīties, praktisks mācību saturs, kas atbilst pašreizējā darba tirgus prasībām,
  • iespēja apgūt nozarei specifiskas un praktiskas zināšanas kā radīt konkurētspējīgu, videi draudzīgu pakalpojumu,
  • iespēja uzlabot konkurētspēju, lai paaugstinātu sniegumu.
 2. Organizāciju mērķi:
  • kapacitātes celšana, lai nodrošinātu piemērotu pieaugušo apmācību darba tirgus prasību apmierināšanai, un lai palīdzētu pedagogiem izmantot apmācības rīkus un radītu mācību saturu, kas balstās uz darba tirgus parsībām.
 3. Mērķi nozares līmenī:
  • konkurētspējas uzlabošana lauku tūrisma MVU nozarē, kas ir daļa no ekonomikas laukos projekta partnervalstīs.
Nordplus
01.04.2018 - 15.12.2018

Zaļā Sertifikāta pretendentu pārbaude

Veicināt vides aizsardzības apziņu izprotošas un dabas resursu saudzējošas sabiedrības veidošanos Latvijā, veicot Zaļā sertifikāta uzturēšanu un izplatīšanu lauku tūrismā, Zaļā sertifikāta kritēriju izstrādi mazajām ražojošām lauku saimniecībām un pretendentu inspekcijas braucienus.

Projekta mērķauditorija:
Lauku tūrisma uzņēmēji Latvijā – lauku tūrisma mītņu un lauku mazo ražojošo uzņēmumu saimnieki. Šobrīd Latvijā ir 72 saimniecības, kurām ir piešķirts Zaļais sertifikāts.
Institūcijas, uzņēmumi, organizācijas, kas nodarbojas ar vides jautājumiem Latvijā.
Tūristi, sabiedrība, kas vēlas atpūsties un izzināt videi draudzīgus lauku tūrisma objektus.

>>> Projekta anotācija.
 

LVAF
01.10.2017 - 30.09.2020 (B2B distribution model supporting local food secto)

B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās

Vietējie pārtikas ražotāji un zemnieki Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās galvenokārt ir mazi ģimenes uzņēmumi, kas priekšroku savas produkcijas tirdzniecībai dod, izmantojot komunikāciju klātienē vai pa telefonu. Tāpat arī produkcijas izplatīšanas teritorija visbiežāk ir tuvākā apkārtne.  Vairākos reģionos vietējie pārtikas ražotāji ir nodibinājuši kooperatīvus, lai sadarbotos mārketinga un informācijas apmaiņas jomā. Vietējās produkcijas tīkli Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās ir izgaismojuši nepieciešamību pēc izmaksu un cilvēkresursu saudzējoša risinājuma savas produkcijas izplatīšanai šo produktu piedāvātājiem gala patērētājam. Dalība projektā sniegs lielisku iespēju mācīties no citiem Baltijas jūras reģiona pārtikas kooperatīviem par sadarbības veidošanu un savas produkcijas pārdošanu citiem uzņēmējiem.

Interreg BSR

Projekts „Livonijas kulinārais ceļš” stiprina Latvijas un Igaunijas kopīgā kulinārā mantojuma identitāti, popularizē Livonijas valsts vēsturisko nozīmi Igaunijas un Latvijas kopīgajā virtuvē un garšā šodien, un iesaista kopīgā tūrisma produktā aptuveni 250 pārtikas ražotājus un ēdinātājus abās valstīs.

Interreg V-A — Estonia–Latvia

Projekta mērķis ir veicināt vēsturisko šķirņu un dārzkopības tradīciju saglabāšanu un atjaunošanu, iesaistot dārzkopības vēsturisko mantojumu tūrismā. Projekta gaitā eksperti no Latvijas un Lietuvas dārzkopības institūtiem un muzejiem sniegs padomus par vēsturisko šķirņu priekšrocībām, audzēšanu un kopšanu dārzu saimniekiem, kuri vēlas veidot savu dārzu arī kā piedāvājumu tūristiem. Latvijas un Lietuvas lauku tūrisma asociācijas palīdzēs saimniekiem veidot dārzu tūrisma piedāvājumu, izveidos vēsturisko dārzu tūrisma maršrutu un veiks mārketinga pasākumus, lai popularizētu vēsturiskos dārzus un šķirnes.

Interreg V-A Latvia – Lithuania

Projekta mērķis ir izveidot un popularizēt ilgtspējīgu pārrobežu agrotūrisma produktu, kas ir pieejams visā programmas teritorijā Latvijā un Lietuvā, tādējādi saglabājot kultūras mantojumu, attīstot un popularizējot uz tā balstītus produktus un pakalpojumus, kā arī veicināt tūristu skaita pieaugumu šajā reģionā. Par pamatu šim agrotūrisma produktam būs lauku saimniecības, kurās tiek uzturētas pārmantotās tradīcijas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, amatniecībā un pārtikas ražošanā un pārstrādē.

Interreg V-A Latvia – Lithuania

Izveidot tūrisma produktu, iekļaujot 4 nelielus etnisko kultūru reģionus, kas balstīti uz UNESCO atzīto “dzīvo kultūru” unikalitāti.

 

Interreg V-A — Estonia–Latvia

Projekta mērķis ir izveidot pārgājienu tūrisma maršrutu gar Baltijas jūru no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Tallinai Igaunijā. Plānots, ka kopējais maršruta garums būs ap 1100 km un tas būs garākais pārgājienu maršruts Baltijas valstīs.

Maršruts paredzēts kā ilgtspējīgs, dabas, kultūrvidei un vietējai ekonomikai draudzīgs tūrisma produkts, kas iekļautos Eiropas garo distanču kājnieku tūrisma maršrutu tīklā E9. Līdz šim nav bijušas īstenotas iniciatīvas, kuru rezultātā piekrastē būtu izveidots vienots kājnieku tūrisma maršruts, kas veicinātu videi un cilvēka veselībai draudzīgas aktivitātes, vienlaikus dodot ekonomisko pienesumu vietējiem pakalpojumu sniedzējiem. Tajā pat laikā ir liels pieprasījum pēc šāda tūrisma produkta un salīdzinoši maz fizisku un administratīvu šķēršļu, kas traucētu šāda kopēja valsts un pārrobežu tūrisma produkta izveidei un attīstībai.

Interreg V-A — Estonia–Latvia

Projekta mērķis ir radīt un popularizēt tiešsaistes apmācību programmu "Pakalpojumu dizains lauku mazajos un mikro uzņēmumos"  (tiešsaistes apmācību programma ar izdrukājamu rokasgrāmatu lasīšanai), kas stiprinātu saiti starp pieaugušo izglītību un profesionālo darbību MVU lauku tūrismā. 

Nordplus Adult
01.08.2016 - 31.01.2018 (2016-1-BG01-KA205-023497)

SEEDs among NEETs

SEEDs among NEETs ir stratēģiska partnerība, kuras mērķis ir labās prakses apzināšana un apmaiņa, organizācijām un visiem, kas strādā ar jauniešu auditoriju sešās Eiropas partnervalstīs, lai novērstu jauniešu bezdarbu.

Projekta mājaslapa: http://seeds.rabotilnik.com

Erasmus+

Projekta mērķis ir lauku tūrisma mārketinga aktivitātes Japānas tirgū, lai popularizētu Latviju, Igauniju un Somiju kā vienotu galamērķi Japānas tūrisma industrijai un individuāliem tūristiem.

 

ERDF Interreg CB

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas valsts simtgades svinību daudzveidīgu un kvalitatīvu norišu sagatavošanu un īstenošanu, kā arī izcelt Latvijas laukus kā nozīmīgu, pozitīvu, uz nākotni vērstu simtgades svinību vietu.

VKKF

Eiropa ir saskārusies ar izaicinājumu cīnīties ar pieaugošo bezdarba līmeni. Pārāk liels skaits jauniešu pamet skolu priekšlaicīgi, un pieaugušajiem ļoti bieži ir zema kvalifikācija, kas palielina bezdarba pieauguma risku nākotnē. Eiropas 2020 stratēģija paredz veicināt augstu nodarbinātības līmeni, vienlaikus nodrošinot ilgtspējīgu izaugsmi ar resursu ziņā efektīvāku, zaļāku un konkurētspējīgāku ekonomiku. Lai risinātu šo jautājumu un vienlaicīgi cīnītos ar prognozēto kvalificētu darbinieku trūkumu, ir nepieciešams veikt atbilstošus pasākumus un darbības.

Erasmus+