Atpūta laukos

Projekti darbībā

02.09.2019 - 02.09.2021 (19-00-A01630-000001)

Tūrisma produkta "Sidra ceļš" izveide un mārketings

Projekta mērķis ir izveidot un popularizēt jaunu nacionālās identitātes tūrisma produktu "Sidra ceļš". Šis tūrisma produkts atklās tapšanas ceļu no augļu dārza līdz dzērieniem, iesaistot gan augļkopjus, gan sidra darītājus. Dabīgajam sidram ir labs potenciāls kļūt par vienu no Latvijas identitātes veidojošiem produktiem, jo Latvijas platuma grādos augošie āboli, no kā gatavo sidru, piešķir tam unikālu garšu. Projekta aktivitātes ietver produkta izveidošanu un mārketingu.

ELFLA
02.09.2019 - 02.09.2021 (19-00-A01630-000002)

Kulinārā tūrisma produkts "Rudzu ceļš"

Projekta mērķis ir izveidot sadarbību starp lauku tūrisma uzņēmējiem, kuras rezultātā tiks radīts un popularizēts nacionāla mēroga kulinārā tūrisma produkts "Rudzu ceļš", kas tematiski balstīts rudzu maizes un rudzu produktu tradīciju saglabāšanā Latvijā. Projekta aktivitātēm ir trīs apakšmērķi - "Rudzu ceļa" kulinārā tūrisma produkta izveidošana, mārketinga materiālu sagatavošana un popularizēšanas pasākumi.

ELFLA

Projekta mērķis ir izveidot marķētu garās distances pārgājienu maršrutu, kas ~1050 km garumā vijas cauri Latvijas un Igaunijas mežiem, no Rīgas līdz pat Tallinai. Mežtaka sāksies Rīgā, Latvijā ies cauri Gaujas nacionālajam parkam, Ziemeļgaujai un Veclaicenei. Igaunijā turpināsies cauri Setu zemei, gar Peipusa ezeru un tālāk pa Ziemeļigaunijas kastu - līdz Tallinai. Mežtakas ~1050 km maršruts tiks sadalīts 50 atsevišķos vienas dienas gājiena posmos pa ~20 km dienā. Mežtaka iekļaus visus Baltijas valstīm raksturīgākos mežu tipus un savvaļas dabas elementus.

ERDF Interreg CB

Veicināt vides aizsardzības apziņu izprotošas un dabas resursu saudzējošas sabiedrības veidošanos Latvijā, veicot Zaļā sertifikāta uzturēšanu un izplatīšanu lauku tūrismā, Zaļā sertifikāta kritēriju izstrādi mazajām ražojošām lauku saimniecībām un pretendentu inspekcijas braucienus.

Projekta mērķauditorija:

Lauku tūrisma uzņēmēji Latvijā – lauku tūrisma mītņu un lauku mazo ražojošo uzņēmumu saimnieki. Šobrīd Latvijā ir 72 saimniecības, kurām ir piešķirts Zaļais sertifikāts.
Institūcijas, uzņēmumi, organizācijas, kas nodarbojas ar vides jautājumiem Latvijā. Tūristi, sabiedrība, kas vēlas atpūsties un izzināt videi draudzīgus lauku tūrisma objektus.

LVAF

Projekta mērķis ir radīt un popularizēt tiešsaistes apmācību programmu "Videi draudzīgu tūrisma pakalpojumu dizains lauku mazajos un mikro uzņēmumos" (tiešsaistes apmācību programma ar tiešsaistes pārbaudes lapu un izdrukājamu rokasgrāmatas versiju lasīšanai un atsauksmēm), kas stiprinātu saiti starp pieaugušo izglītību un profesionālo darbību MVU lauku tūrisma nozarē.  

 1. Dalībnieku līmeņa mērķi:
  • iespēja ātri mācīties, praktisks mācību saturs, kas atbilst pašreizējā darba tirgus prasībām,
  • iespēja apgūt nozarei specifiskas un praktiskas zināšanas kā radīt konkurētspējīgu, videi draudzīgu pakalpojumu,
  • iespēja uzlabot konkurētspēju, lai paaugstinātu sniegumu.
 2. Organizāciju mērķi:
  • kapacitātes celšana, lai nodrošinātu piemērotu pieaugušo apmācību darba tirgus prasību apmierināšanai, un lai palīdzētu pedagogiem izmantot apmācības rīkus un radītu mācību saturu, kas balstās uz darba tirgus parsībām.
 3. Mērķi nozares līmenī:
  • konkurētspējas uzlabošana lauku tūrisma MVU nozarē, kas ir daļa no ekonomikas laukos projekta partnervalstīs.
Nordplus
01.10.2017 - 30.09.2020 (B2B distribution model supporting local food secto)

B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās

Vietējie pārtikas ražotāji un zemnieki Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās galvenokārt ir mazi ģimenes uzņēmumi, kas priekšroku savas produkcijas tirdzniecībai dod, izmantojot komunikāciju klātienē vai pa telefonu. Tāpat arī produkcijas izplatīšanas teritorija visbiežāk ir tuvākā apkārtne.  Vairākos reģionos vietējie pārtikas ražotāji ir nodibinājuši kooperatīvus, lai sadarbotos mārketinga un informācijas apmaiņas jomā. Vietējās produkcijas tīkli Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās ir izgaismojuši nepieciešamību pēc izmaksu un cilvēkresursu saudzējoša risinājuma savas produkcijas izplatīšanai šo produktu piedāvātājiem gala patērētājam. Dalība projektā sniegs lielisku iespēju mācīties no citiem Baltijas jūras reģiona pārtikas kooperatīviem par sadarbības veidošanu un savas produkcijas pārdošanu citiem uzņēmējiem.

Interreg BSR

Projekts „Livonijas kulinārais ceļš” stiprina Latvijas un Igaunijas kopīgā kulinārā mantojuma identitāti, popularizē Livonijas valsts vēsturisko nozīmi Igaunijas un Latvijas kopīgajā virtuvē un garšā šodien, un iesaista kopīgā tūrisma produktā aptuveni 250 pārtikas ražotājus un ēdinātājus abās valstīs.

Interreg V-A — Estonia–Latvia

Projekta mērķis ir veicināt vēsturisko šķirņu un dārzkopības tradīciju saglabāšanu un atjaunošanu, iesaistot dārzkopības vēsturisko mantojumu tūrismā. Projekta gaitā eksperti no Latvijas un Lietuvas dārzkopības institūtiem un muzejiem sniegs padomus par vēsturisko šķirņu priekšrocībām, audzēšanu un kopšanu dārzu saimniekiem, kuri vēlas veidot savu dārzu arī kā piedāvājumu tūristiem. Latvijas un Lietuvas lauku tūrisma asociācijas palīdzēs saimniekiem veidot dārzu tūrisma piedāvājumu, izveidos vēsturisko dārzu tūrisma maršrutu un veiks mārketinga pasākumus, lai popularizētu vēsturiskos dārzus un šķirnes.

Interreg V-A Latvia – Lithuania

Projekta mērķis ir izveidot un popularizēt ilgtspējīgu pārrobežu agrotūrisma produktu, kas ir pieejams visā programmas teritorijā Latvijā un Lietuvā, tādējādi saglabājot kultūras mantojumu, attīstot un popularizējot uz tā balstītus produktus un pakalpojumus, kā arī veicināt tūristu skaita pieaugumu šajā reģionā. Par pamatu šim agrotūrisma produktam būs lauku saimniecības, kurās tiek uzturētas pārmantotās tradīcijas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, amatniecībā un pārtikas ražošanā un pārstrādē.

Interreg V-A Latvia – Lithuania

Izveidot tūrisma produktu, iekļaujot 4 nelielus etnisko kultūru reģionus, kas balstīti uz UNESCO atzīto “dzīvo kultūru” unikalitāti.

 

Interreg V-A — Estonia–Latvia

Projekta mērķis ir izveidot pārgājienu tūrisma maršrutu gar Baltijas jūru no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Tallinai Igaunijā. Plānots, ka kopējais maršruta garums būs ap 1100 km un tas būs garākais pārgājienu maršruts Baltijas valstīs.

Maršruts paredzēts kā ilgtspējīgs, dabas, kultūrvidei un vietējai ekonomikai draudzīgs tūrisma produkts, kas iekļautos Eiropas garo distanču kājnieku tūrisma maršrutu tīklā E9. Līdz šim nav bijušas īstenotas iniciatīvas, kuru rezultātā piekrastē būtu izveidots vienots kājnieku tūrisma maršruts, kas veicinātu videi un cilvēka veselībai draudzīgas aktivitātes, vienlaikus dodot ekonomisko pienesumu vietējiem pakalpojumu sniedzējiem. Tajā pat laikā ir liels pieprasījum pēc šāda tūrisma produkta un salīdzinoši maz fizisku un administratīvu šķēršļu, kas traucētu šāda kopēja valsts un pārrobežu tūrisma produkta izveidei un attīstībai.

Interreg V-A — Estonia–Latvia

Projekta mērķis ir radīt un popularizēt tiešsaistes apmācību programmu "Pakalpojumu dizains lauku mazajos un mikro uzņēmumos"  (tiešsaistes apmācību programma ar izdrukājamu rokasgrāmatu lasīšanai), kas stiprinātu saiti starp pieaugušo izglītību un profesionālo darbību MVU lauku tūrismā. 

Nordplus Adult

Projekta mērķis ir lauku tūrisma mārketinga aktivitātes Japānas tirgū, lai popularizētu Latviju, Igauniju un Somiju kā vienotu galamērķi Japānas tūrisma industrijai un individuāliem tūristiem.

 

ERDF Interreg CB

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas valsts simtgades svinību daudzveidīgu un kvalitatīvu norišu sagatavošanu un īstenošanu, kā arī izcelt Latvijas laukus kā nozīmīgu, pozitīvu, uz nākotni vērstu simtgades svinību vietu.

VKKF