Publikācijas

"Lauku ceļotāja" izdevumi

Lauku ceļotājs regulāri izdod naktsmītņu katalogu „Atpūta laukos”, kartes un ceļvežus ceļošanai ar auto, velo, laivu, kājām. Visos mūsu izdevumos ir praktiska informācija, kas noder gan ceļojuma plānošanai, gan tā laikā. Šajā lapā zemāk skatieties sīkāk par to, kas atrodams katrā no mūsu izdevumiem.

Šos izdevumus varat saņemt Asociācijas birojā Rīgā, Kalnciema ielā 40., 3. stāvā. Varam Jums tos nosūtīt arī pa pastu, ja papildus apmaksāsiet pasta izdevumus (~3 EUR par 1 publikācijas sūtīšanu Latvijas teritorijā). Lai izdarītu pasūtījumu, lūdzu, atrakstiet mums uz e-pastu lauku@celotajs.lv. Apmaksu iespējams veikt ar bankas pārskaitījumu.

Ja vēlaties saņemt savā e-pastā Lauku ceļotāja ziņas par iznākušajām kartēm un ceļvežiem, kā arī citus jaunumus – sūtiet savu e-pasta adresi uz lauku@celotajs.lv vai sazinieties ar mums 67617600. Lai jaunumus skatītu mūsu mājas lapā sekojiet šai saitei.

Publikācija Apraksts
N/A

Tradicionālās apbūves analīze un apraksts Slīteres nacionālajā parkā

Tā kā lielāko daļu no Slīteres NP teritorijas vēsturiski apdzīvoja lībieši un, lai saglabātu lībiešu kultūrvēsturiskās teritorijas un nodrošinātu lībiešu valodas tradīciju un citu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, LR Ministru padome 1991. gada 4. februārī pieņēma lēmumu Nr. 40 „Par valsts aizsargājamās lībiešu kultūrvēsturiskās teritorijas „Līvod rānda” izveidošanu”, bet 1999. gada 14. decembrī LR MK apstiprināja valsts ilgtermiņa mērķprogrammas “Lībieši Latvijā” rīcības plānu. Plāna ietvaros S. Cimermanis sagatavoja saglabājamo tautas celtniecības objektu sarakstu. Slīteres NP teritorijā ietilpstošo ciemu, sētu un ēku apjoma, detaļu, būvgaldniecības izstrādājumu, fasāžu apdares inventarizācija un fotofiksācija veikta, pamatojoties uz minēto S. Cimermaņa izpēti. Nolūks – dot interesentiem iepazīties ar kādreizējo lībiešu ciemu tautas celtniecības tradīcijām, izprast lokālo celtniecības stilu un izmantot to jaunu ēku būvei.

N/A

Piekrastes apbūves vadlīnijas

Jūras piekrastes raksturīgās apbūves principi. Apbūves reģionālās īpatnības. Vadlīnijas jaunas apbūves veidošanai.

Mums visiem kopā pieder skaista, daudzveidīga, gandrīz 500 km gara, un šobrīd vēl nesabojāta vērtība – Baltijas jūras piekraste. Lai piekrasti saglabātu un arī turpmāk veidotu tradicionāli gaumīgu, lai tā priecētu gan iedzīvotājus, gan viesus, mēs, “Lauku ceļotājs” ierosinājām uzrakstīt šīs “Piekrastes Apbūves Vadlīnijas”. Vadlīnijas ir domātas zemes īpašniekiem, iedzīvotājiem un uzņēmējiem, visiem būvniecības procesa dalībniekiem un piekrastes pašvaldībām, kuri plāno un īsteno piekrastes apbūvi, saskaņojot tradicionālās un mūsdienu vērtības. Tās apraksta vispārējus apbūves principus Latvijas Baltijas jūras piekrastē, katrā no vēsturiskās apbūves pārskata sadaļām īsi raksturojot reģionālās atšķirības, īpatnības apbūvei Vidzemē, Ziemeļkurzemē un Dienvidkurzemē.

 

Finansēts ar Eiropas Komisijas Life programmas finansiālu atbalstu. Projekts POLPROP–NATURA (Nr. LIFE07ENV/LV/000981)

N/A

Latvijas Botāniskais ceļvedis. Sugu noteicējs

Šī izdevuma galvenais mērķis ir ikvienam palīdzēt saskatīt tās augu un sēņu sugas, kas atrodas mums visapkārt, kā arī sniegt interesantus faktus par tām.

 

Sadaļā «Vērts redzēt» ir iekļautas Latvijas interesantākās ar botānisko tēmu saistītas dabas takas, izcilākie dažādu vietējo sugu dižkoki un interesantie koki, koku alejas, botāniskie dārzi, dendroloģiskie parki un cita veida augu kolekcijas, muzeji un interesantas zemnieku saimniecības. Tos ikviens var apmeklēt un iepazīt pats.

 

Sadaļā «Augu un sēņu maršruti» ir izveidoti jau gatavi maršruti. Lai pilnvērtīgi iepazītu tajos esošās dabas vērtības, vēlams gids. Tomēr maršruti ir sagatavoti tā, lai katrs pats, pielāgojot tos savām interesēm un iespējām, varētu veikt tos arī individuāli.

 

Sadaļā «Sugu noteicējs», kas ir ceļveža lielākā daļa, ir iekļauti gandrīz 400 dažādu g.k. bieži sastopamu augu un sēņu sugu fotoattēli, kas palīdzēs tos vieglāk atpazīt un noteikt dabā. Kaut arī sēnes nav augi un tās pēta mikologi (zinātnes nozare — mikoloģija), ceļvedī iekļautas arī interesantas sēņu sugas. Katrai sugai iespēju robežās ir pievienots kāds interesants un saistošs fakts.

 

Sadaļā «Saudzē!» ir uzskaitītas un īsi aprakstītas tās aizsargājamās augu sugas, kuras nereti (visbiežāk — pat neapzinoties) tiek noplūktas, iepītas pušķos vai pārdotas. Tās ir sugas, kas ir aizsargājamas, tādēļ atstājamas tajā vietā, kur ir to īstās «mājas».

 

Ceļvedis ir domāts arī kā praktiska savu novērojumu darba burtnīca, tādēļ «Vērts redzēt» objektiem ir pievienots lodziņš, kurā atzīmēt, ka objekts ir apmeklēts un «Kad...», kur ierakstīt apmeklēšanas datumu. Savukārt, daļā «Sugu noteicējs» pie katra auga vai sēnes ir pievienots lodziņš, kur atzīmēt, ka suga ir atrasta, «Kad...», kur ierakstīt tās atrašanas datumu un «Kur...» — rinda, kur ierakstīt atrašanas vietu.

N/A

The Slitere National Park Tourism guide

  • This is the first traveller’s guide, so comprehensive in its contents and scope, which has ever been published on a national park and a Natura 2000 site in Latvia. 
  • For the first time, such a traveller’s guide in Latvia is based on local stories. More than 30 local residents, people from the administration of the Slītere national park and the Regional council of Dundaga were all involved in creation of this guide.

 In the Slītere Traveller’s guide you will find:

The most significant events and facts on the history of nature and people which are related to the Kurzeme penninsula, the Livonian coast and the Slītere national park;

Worth seeing and knowing,– descriptions of more than 100 natural and cultural heritage sites, especially highlighting the 12 treasures of Slītere;

Touring itineraries – a variety of routes for walking, cycling, boating, bird and animal watching and driving; Annual events – a calendar with time schedule of the regular events, taking place in the Slītere national park;

”Green” and practical advice for every mode of touring the Slītere national park.

Services and facilities – accommodations, food, equipment rentals, banks and other practical information.

The map of the Slītere national park.

Languages: Latvian, English

Price: Free of charge in the office of the Latvian country tourism association.By post upon request, covering the postage costs.

With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Communitys under the project POLPROP-NATURA (LIFE07 ENV/LV/000981)

N/A

Baltijas Velokarte 2010

Velokartē pa Baltijas valstīm ir īsi aprakstīti 14 velomaršruti, kuru kopgarums pārsniedz 3700 km. Kartē atrodama infor­ ācija arī par ūdenstūrisma maršrutiem (pa upēm un jūru), kas ir lieliska alternatīva un velobrauciena papildinājums r citu pārvietošanās veidu un redzējumu (nepieciešamais nventārs ir jāpasūta iepriekš – sk. „Kā rezervēt ceļojuma maršrutu”). Kartē ir iekļauta arī aktuālā informācija par 403 tūristu mītnēm. Visus maršrutus Lauku ceļotājs ir apsekojis abā, taču jārēķinās, ka informācija un situācija var ātri mainīties. Visu kartē iekļauto maršrutu atsevišķi posmi ietilpst īpaši aizsargājamās dabas un NATURA 2000 teritorijās.
N/A

Slīteres NP ceļvedis

  • Pirmais šāda satura un apjoma tūrisma ceļvedis par Latvijas nacionālo parku – Natura 2000 teritoriju;
  • Pirmais tūrisma ceļvedis, kas balstīts uz vietējo iedzīvotāju stāstiem, iesaistot > kā 30 vietējos cilvēku, nacionālā parka administrāciju un Dundagas novada domi u.c.

Kas atrodams ceļvedī:

Nozīmīgākie dabas un cilvēces vēstures notikumi un fakti, kas saistīti ar Kurzemes pussalu, Lībiešu krasta un Slīteres nacionālo parku;

Vērts redzēt un zināt,– aprakstīti > 100 dažādi dabas un kultūrvēstures pieminekļi un objekti, īpaši izceļot 12 Slīteres dārgumus;

Tūrisma maršruti – dažādi maršruti kājāmgājējiem, velobraucējiem, ūdenstūristiem, dzīvnieku un putnu vērotājiem un pie automašīnas stūres sēdētājiem;

Ikgadējie pasākumi – regulāro pasākumu, kas notiek Slīteres nacionālā parka teritorijā, kalendārs ar norišu laikiem;

Zaļie un praktiskie padomi ikvienam, kas par sava ceļojuma galamērķi izvēlas nacionālo parku;

Pakalpojumi, servisi – naktsmītnes, ēdināšana, tūrisma inventāra noma, bankas u.c. praktiska informācija;

Slīteres nacionālā parka karte.

Valodas: latviešu, angļu (atsevišķi izdevumi)

Cena: bezmaksas pieejams Lauku ceļotāja birojā. Sedzot pasta izdevumus, nosūtam pa pastu.

Finansēts ar Eiropas Komisijas Life programmas finansiālu atbalstu projektā POLPROP-NATURA (LIFE07 ENV/LV/000981)

N/A

Pārgājienu karte

Pārgājienu kartē iekļauti 23 pārgājienu maršruti ar kogarumu vairāk kā 500km. Maršruti pārsvarā ved gar jūras malu, maziem meža ceļiem vai upju ieleju krastiem. Kartei pievienotas sešas jau iecienītas teritorijas, kur vēl var atrast dažādām gaumēm piemērotas staigšānas vietas. Papildus kartē atrodama informācija par 283 tūristu mītnēm.

Karte izdota projekta projekta „Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un apsaimniekošana Natura2000 teritorijās - populāros un potenciālos tūrisma galamērķos" ietvaros.

N/A

Skatu vietas Latvijā

Kartē esam iekļāvuši 101 skatu vietu Latvijā – skatu torņus, pakalnus, upju krastus – gan dabas, gan cilvēku veidotas vietas, no kurām ceļotāji dažādos gadalaikos var baudīt Latvijas ainavu. Par katru vietu kartē ir apraksts, foto, kur iespējams pieteikt ekskursijas vai citus pakalpojumus – arī kontaktinformācija. Kartē iekļautas arī Asociācijas „Lauku ceļotājs” biedru naktsmītnes. Karte ir pieejama Asociācijas „Lauku ceļotājs” birojā un kā bezmaksas pielikums katalogam „Atpūta laukos 2009-2010”.
Karte izdota projekta projekta „Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un apsaimniekošana Natura2000 teritorijās - populāros un potenciālos tūrisma galamērķos" ietvaros.
N/A

Atpūta laukos 2009-2010

Katalogā apkopotas 366 naktsmītnes Latvijā, Lietuvā un Igaunijā: lauku mājas, brīvdienu mājas, viesu mājas, pilis, muižas, kempingi un viesnīcas.

Katalogā iekļautas sadaļas ar naktsmītnēm Rīgā, Viļņā, Tallinā un ceļojumu maršrutiem pa Baltijas valstīm, kas veicami ar automašīnu vai velosipēdu.

Kā šī gada jaunums ir aizsākta Lauku labumu sadaļa ar informāciju par saimniecībām, kas uzņem apmeklētājus un piedāvā apskatīt, kā audzē dažādus dzīvniekus un augus, kā strādā amatnieki un kā tiek gatavoti lauku ēdieni, kā arī iemēģināt roku pašam kādā amatā un iegādāties svaigus un veselīgus lauku produktus.

Par katru naktsmītni katalogā ievietots detalizēts pieejamo pakalpojumu un apkārtnes raksturojums, krāsu fotogrāfijas un kontaktinformācija. Visas naktsmītnes atliktas arī katalogam pievienotajā Baltijas valstu kartē.

Valodas: latviešu, krievu, vācu, angļu

N/A

Ceļvedis ūdenstūristam

Ūdenstūrisma ceļvedī ir iekļauti 40 ūdenstūrisma maršruti ar kartēm, kas izbraucami 45 Latvijas upēs (36 maršruti), 19 ezeros (3 maršruti) un Rīgas jūras līča piekrastē (1 maršruts). Sniegti arī īsi 28 NATURA 2000 teritoriju apraksti tiem maršrutiem, ar kuriem ir saistīti konkrētie ūdeņi. Ceļvedī atrodams arī dabas vērotāja mazais noteicējs, Zaļie padomi laivotājiem, nepieciešamā inventāra saraksts un drošības noteikumi. Pievienota arī ceļvedī iekļauto maršrutu pārskata karte ar pieminētajām NATURA 2000 teritorijām.