Latvijas lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"

Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 1993. gadā un apvieno lauku tūrisma uzņēmējus un citas lauku tūrisma attīstībā ieinteresētās personas Latvijā.

Asociācijas galvenais mērķis ir līdzsvarota un videi draudzīga lauku tūrisma attīstība Latvijā.

Asociācijai ir vēlēts prezidents un valde, kas sastāv no 9 lauku  tūrisma uzņēmumu īpašniekiem. Asociācijas augstākais pārvaldes orgāns ir biedru kopsapulce, kas notiek divas reizes gadā.

LLTA "Lauku ceļotājs" ir biedri Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomē (LOSP) un Latvijas Tūristu aģentu asociācijā "Alta".

        

Esam biedri Eiropas Lauku tūrisma federācijā "Rural Tour" un Eiropas Kājāmgājēju Asociācijā (European Ramblers Association).

     

LLTA ''Lauku ceļotājs’’  27.11.2017 noslēdza ar LIAA līgumu  Nr. SKV-TL-2017/24  par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


>>> Prezentācija LLTA "Lauku ceļotājs" (2023, PDF, angļu val.)


Kādi ir praktiskie ieguvumi asociācijas biedriem?

Regulāra informācijas apmaiņa par aktualitātēm Latvijas tūrisma nozarē
Asociācijas biedriem regulāri izsūtam elektroniskus ziņojumus par aktualitātēm tūrisma nozarē (izmaiņas likumdošanā, grāmatvedības jaunumi, projektu iespējas, u.c.)  un gaidāmajiem pasākumiem. Profesionāliem jaunumiem var sekot līdzi arī "Lauku ceļotāja" mājas lapas sadaļā "Profesionāla informācija".
Reizi ceturksnī veidojam asociācijas apkārtrakstu - E-avīzi par aktuālo asociācijas darbībā un lauku tūrisma nozarē.

Lauku tūrisma uzņēmēju interešu aizstāvība un pārstāvniecība likumdošanā un valsts prasībā
Padoms un ieteikumi, kā rīkoties, ja rodas problēmas ar dažādu iestāžu darbību – kādas ir uzņēmēju tiesības un pienākumi attiecībā uz dažādu inspekciju norisi, iespējas pamatoti apstrīdēt pārspīlētas vai nekompetentas inspekciju prasības (PVD, VID, AKKA/LAA, u.c.).
Lauku tūrisma uzņēmēju interešu pārstāvniecība likumdošanā un valsts prasībās - balstoties uz savu biedru informāciju par problēmām profesionālajā darbībā, asociācija iesniedz priekšlikumus izmaiņām attiecīgajos likumos, iesaistoties ministriju darba grupās. Piemēri: izmaiņas būvniecības likumā attiecībā par viesnīcu standartu nepiemērošanu brīvdienu mājām (tūristu kotedžām), Alkohola ražošanas noteikumi mazajiem uzņēmējiem, ārvalstu tūristu deklarācijas iesniegšanas noteikumi (saimniekiem tās nav jāiesniedz 24 stundu laikā), PVN samazinājums, u.c.

Pārskats par lauku tūrisma aktualitātēm, piedāvājumu un pieprasījumu
Reizi gadā rīkojam biedru kopsapulci, kurā izvērtējam aizvadīto sezonu, ieskicējam darbus nākamajai sezonai un dalāmies pieredzē. Regulāri veidojam arī dažādas aptaujas gan tūristiem, gam lauku tūrisma uzņēmējiem.

Mārketings un reklāma
Biedru informācija tiek ievietota mūsu mājas lapā; asociācijas izdotajos reklāmas materiālos - bukletos, ceļvežos, kartēs; biedru iekļaušana tūrisma piedāvājumos - tūrisma maršrutos, akcijās; iespēja izvietot savus reklāmas materiālus Lauku ceļotāja birojā; reklāmas materiālu izplatīšana tūrisma izstādēs Latvijā; biedru jaunumus publicējam Lauku ceļotāja mājas lapas sadaļā "Jaunumi" un sociālajos tīklos - facebook.com/Laukucelotajs, twitter.com/laukucelotajs.
Medijiem rīkojam braucienus, sniedzam intervijas un rīkojam preses konferences, lai popularizētu Latvijas lauku tūrismu.

Mācību materiālu veidošana, izglītošanās iespējas
Esam izveidojuši profesionālu mācību vietni macies.celotajs.lv, kur lauku tūrisma uzņēmējiem pieejami mācību materiāli, pētījumi, vadlīnijas un cita lauku tūrisma uzņēmējiem vai studentiem noderīga informācija. Te pieejams arī profesionālo diskusiju forums, kur publicējam visdažādākos lauku tūrisma uzņēmēju jautājumus par lauku tūrisma uzņēmējdarbību, likumdošanas normām, izmaiņām un praksi to ievērošanā, "Lauku ceļotāja" darbību, un arī praktiskus, saimnieciskus jautājumus. Rīkojam arī dažādus seminārus, diskusijas un konferences.

Pieredzes apmaiņa un kopības sajūta
Rīkojam tematiskus pieredzes apmaiņas braucienus gan Latvijā, gan uz ārvalstīm un citus pasākumus, kuros uzņēmēji var iepazīties ar citiem savas nozares pārstāvjiem.

>>> PRESENTATION Latvian Country Tourism Association "Lauku ceļotājs" (2023, PDF)