Atpūta laukos

Asociācijas biedri

Asociācijā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, iesniedzot rakstisku PIETEIKUMA ANKETU un veicot maksājumu par ikgadējo biedru naudu.
Asociācijas biedrs - jebkura fiziska vai juridiska persona - lauku tūrisma uzņēmējs un/vai pakalpojuma sniedzējs. Katram biedram ir viena balss.
 

Ar „Lauku ceļotāja” 2020. gada 10. oktobra valdes lēmumu, asociācijā ir ar attiecīga biedra nauda:

 • Pamata biedra statuss: 50.00EUR / gadā.
  Iekļauj informācijas apmaiņu, lobija un aizstāvības/pārstāvēšanas tiesības, dalību asociācijas pasākumos, informāciju mājas lapā, marketinga aktivitātēs – piem., dalība tematisko produktu piedāvājumos, vienreizējas marketinga akcijas, žurnalistu vizītes, reklāmas iespējas radio vai TV, sociālajos tīklos, un drukātie mārketinga materiāli.

Asociācijas biedriem ir šādas tiesības:

 • piedalīties asociācijas pārvaldē;
 • saņemt informāciju par asociācijas darbību;
 • piedalīties asociācijas organizētajos pasākumos;
 • iesniegt priekšlikumus par asociācijas darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
 • izmantot asociācijas simboliku savos materiālos, norādēs, ceļa zīmēs u.c., norādot piederību pie asociācijas;

Associācijas biedru pienākumi:

 • ievērot associācijas statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
 • līdz ar iestāšanās pieteikumu biedrībā iemaksāt noteikto gada biedra naudu;
 • regulāri maksāt ikgadējos biedru naudas maksājumus;
 • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt associācijas mērķa un uzdevumu realizēšanu;
 • mēneša laikā paziņot par sekojošām izmaiņām savā darbībā (uzņēmuma maiņa, adreses, telefona, faksa u.c. maiņa, izmaiņām darbības veidā), ja tādas notikušas.

Asociācijas biedri (2019)