Country Holidays

Izmantošanā pārtikā aizliegto augu un augu daļu saraksts

06/11/2019

Zemkopības ministrija (turpmāk – ministrija) informē, ka izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par izmantošanai pārtikā aizliegtiem un ierobežoti lietojamiem augiem, augu daļām un citām vielām” (turpmāk – noteikumu projekts) (izsludināts VSS 28.06.2018., prot. Nr. 25, 19.§, VSS-650) bija nosūtīts Eiropas Komisijai (turpmāk – EK) saskaņošanai, kā arī tika prezentēts EK un dalībvalstīm. Ministrija ir saņēmusi EK atzinumu par projektu. EK norādīja, ka noteikumu projektā nav ņemts vērā savstarpējās atzīšanas princips, jo pārtikas produktus, kas ražoti un/vai likumīgi ievietoti tirgū citā Eiropas Savienības dalībvalstī, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) Nr. 764/2008, ar ko nosaka procedūras, lai dažus valstu tehniskos noteikumus piemērotu citā dalībvalstī likumīgi tirgotiem produktiem, var brīvi ievietot Latvijas tirgū, pat ja tie ir ražoti saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, kas atšķiras no noteikumiem, kas jāievēro attiecībā uz vietējiem produktiem. Tomēr par pārtikā aizliegto augu vai to daļu sarakstu iebildumi no EK un citām dalībvalstīm netika saņemti.

Minētā Noteikumu projekta izstrādes procesā bija ietverta ar Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju (turpmāk – LPUF) saskaņota prasība, ka prasības vienādā mērā jāattiecina uz pārtikas produktiem, kas ražoti Latvijā, ievesti no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm vai trešajām valstīm un paredzēti izplatīšanai Latvijā. Tādēļ pēc EK atzinuma saņemšanas, ministrija veica konsultācijas ar LPUF par iespējamiem tālākajiem risinājumiem un vienojās, ka noteikumu projektā šobrīd tiks noteikts tikai pārtikā aizliegto augu vai to daļu saraksts. Līdz ar to ministrija plāno turpināt darbu ar noteikumu projektu, nosakot tikai aizliegto augu vai to daļu sarakstu pārtikā.

Izmantošanā pārtikā aizliegto augu un augu daļu saraksts

 See other news ...