No 31032
Church
Church Lithuania, Dzukija

Senie Traki (Senieji Trakai)