No 20513
Sauna ritual
Sauna ritual Latvia, Vidzeme, Madonas novads

Piekuni – sauna rituals and the Latvian way of life