No 20553
Craftsmen
Craftsmen Latvia, Zemgale, Tukums

Ceramicist Velga Melne