Interreg V-A Latvia – Lithuania

Projekta "Lauksaimniecības tradīciju mantojuma agrotūrismā Latvijā un Lietuvā" apkopojums

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija "Lauku ceļotājs" un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.