Interreg V-A Latvia – Lithuania

"Lauku ceļotājs" izdod 3 rokasgrāmatas uzņēmējam. VĒSTURISKAIS MANTOJUMS AGROTŪRISMĀ

14.03.2018

Esam izdevuši 3 rokasgrāmatas lauku tūrisma uzņēmējam ar mērķi palīdzēt izveidot, uzturēt un popularizēt vēsturiskā mantojuma agrotūrisma produktu.

Vēsturiskais mantojums agrotūrismā ir pārmantotās tradīcijas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, amatniecībā, pārtikas ražošanā un pārstrādē. Vēsturiskais mantojums ir visdažādāko vēstures posmu, kultūru un tautu ietekmes. Nozīmīgi pagrieziena punkti vēsturē, kas ienesa daudz jauna, ir, piemēram, krusta kari viduslaikos, Hercoga Jēkaba laikmets, muižas kā saimnieciskās darbības centri, Latvijas pirmās neatkarības gadi ar daudziem jauninājumiem lauksaimniecībā, un arī padomju gadi, kuru atstātā ietekme un liecības kļūst par vēstures mantojumu.


Vēsturiskā mantojuma agrotūrisma produkta piemēri ir apmeklētājiem atvērtas lauku saimniecības, ražojoši lauksaimniecības uzņēmumi, interaktīvi muzeji, privātas kolekcijas un citas vietas, kur apmeklētāji var iepazīt lauksaimniecības, lauku amatu un pārtikas ražošanas procesu vēsturi un salīdzināt ar mūsdienu praksi. Vēsturiskā mantojuma agrotūrisma devīze - ražoju šodien, bet zinu, kā to darīja kādreiz!


1. „Rokasgrāmata uzņēmējam. VĒSTURISKAIS MANTOJUMS AGROTŪRISMĀ. Produkta kritēriji.”
 Rokasgrāmata ietver agro mantojuma tūrisma produkta kritērijus un to skaidrojumu ar piemēriem. 

2. „Rokasgrāmata uzņēmējam. VĒSTURISKAIS MANTOJUMS AGROTŪRISMĀ. Produkta mārketings.”
Rokasgrāmata sniedz praktiskus mūsdienīga mārketinga padomus uzņēmējiem.

3. “Rokasgrāmata uzņēmējam. VĒSTURISKAIS MANTOJUMS AGROTŪRISMĀ. Produkta izveidošana.”
Rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt uzņēmējam izveidot vēsturiskā mantojuma agrotūrisma produktu.


Rokasgrāmatas izdotas projekta “Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā Latvijā un Lietuvā” (Agriheritage, LLI-65) ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programma 2014. - 2020. gadam no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.
Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild  LLTA "Lauku ceļotājs" , un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par  Eiropas Savienības oficiālo nostāju.


Skatīt citas ziņas ...

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija "Lauku ceļotājs" un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.