Atpūta laukos

Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

18.12.2020

Latvijas pašvaldību savienība sniedza atbildi par iespēju pašvaldībām lemt par iespēju piešķirt atvieglojums nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.

Andras Feldmanes, Padomniece uzņēmējdarbības jautājumos atbilde:

5.pants. Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

(4) Atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām pašvaldības var noteikt 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. To nodokļa maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji, pašvaldības var piešķirt nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot Komisijas 2013.gada 18.decembra regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Dokuments attiecas uz EEZ) nosacījumus. Ja minētās regulas 3.panta 2.punktā noteiktais de minimis atbalsta apmērs tiek pārsniegts, pašvaldībai pirms nodokļa atvieglojuma piešķiršanas ir jāsaņem Eiropas Komisijas lēmums par individuālā atbalsta projekta atbilstību Līgumam par Eiropas Savienības darbību.

 


Likumā ir paredzēta iespēja ka pašvaldības var piemērot NIN atlaidi gan savam iedzīvotājam, gan saimnieciskās darbības veicējam sākot ar 25-90% apmērā. Lai pašvaldības šo normu varētu piemērot viņām savā pašvaldības nolikumā ir jāparedz, ka tiks izstrādāti pašvaldību saistošie noteikumi -NIN atlaides piemērošana kārtība. Saistošie noteikumi ir jāsaskaņo ar Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departamentu, lai izslēgtu iespēju ka saimnieciskās darbības veicējs varētu saņemt valsts atbalstu (NIN samazinājuma gadījumā) to neuzskaitot VID EDS de minimis veidlapā. Gadījumā ja pašvaldība ir piešķīrusi atbalstu un saimnieciskās darbības veicējs ir pārsniedzis de-minimis slieksni 200 000 eur 3 gadu laikā, tad tiek piemērotas soda sankcijas un tā kā pašvaldība ir tā kas sniegusi atbalstu saistībā ar de- minimis regulu, tad pašvaldībai ir jāuzņemas papildus saistības soda sankcijas gadījumā.

Tāpat man veicot izvērtējumu, nācās secināt ka izejot no Valsts Kontroles un FM nostājas, pašvaldība savos saistošos noteikumos var paredzēt NIN atlaides, ja šis NIN atbrīvojums tiek sasaistīts ar potenciāliem ieguvumiem, piemēram, NIN atlaide 25% var piemērot uzņēmumam, ja viņš nodrošina darba vietas 10 cilvēkiem, 80% no tiem ir deklarēti konkrētā pašvaldībā, nākotnē tuvākā laikā plāno izveidot jaunas darba vietas u.t.t tagad ir nācis klāt uzstādījums ka jāpierāda apgrozījuma kritums.  

Situācijas skaidrošanas nolūkā, mums ir panākta vienošanās ar FM Komercdarbības atbalsta kontroles departamentu, ka aicināsim pašvaldības uz saistošo noteikumu izstrādes darba diskusiju īpašu uzmanību pievēršot NIN jautājumam.  

Papildus man nācās identificēt risku ka saimnieciskā darba veicējam ar de-minimmis regulu t.sk. tūrisma jomā (ņemot vērā īpašnieku visus saistītos uzņēmumiem), jo lauku uzņēmējdarbības un lauksaimnieciskās ražošanas attīstībā  liels % uzņēmumiem 3 gadu griezumā būs bijusi kāda no LAD atbalsta programma, Altum aizdevuma, garantijas, samazinātas nomas maksa, tiešmaksājumu, zivs saimniecības nauda. Te jāpiebilst ka de- minimiss rēķina uz īpašnieku visām kapitālsabiedrībām ja viņa daļas kādā uzņēmumā ir vairāk kā 10%.

 

Ministru kabineta noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību"" projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību".


Skatīt citas ziņas ...