Atpūta laukos

Lauku tūrisma definīcija

Lauku tūrisms ir tūrisma veids, kura galvenais mērķis ir, balstoties uz vietējiem sociāliem, kultūras un dabas resursiem, piedāvāt patērētājiem iespēju atpūsties un/vai izmantot tūristu mītnes lauku apdzīvotās vietās, izņemot republikas nozīmes pilsētas.

Lauku tūrisma definīcijā izmantoto terminu skaidrojums
Produkts Raksturojums
Naktsmītnes Lauku tūrisma mītne - neliels (ne vairāk kā 40 gultas vietas) viesu izmitināšanas pakalpojumu sniedzējs, kura piedāvājums apvieno personisku uzmanību, klusumu, mieru un garantētus kvalitātes standartus ar labi saglabātu dabas vidi un sabiedrības un kultūras autentiskumu, kas saistīts ar vietējiem iedzīvotājiem, tradīcijām, izstrādājumiem, ēdieniem un kultūrvēsturisko mantojumu, ievērojot drošību un saudzējot minētos resursus.
Papildu piedāvājums Ēdināšana, pirts, ekskursijas, lauku ēdieni no vietējiem produktiem, dabas takas, aktīvā atpūta, utt.:

Ieteicamie aktivitāšu veidi (atbilst ilgtspējīgas attīstības principiem): piem., izjādes un pārgājieni ar zirgiem, laivu, velo noma, makšķerēšana, apvidus slēpošana, slidošana, u.c.

Neieteicamie aktivitāšu veidi (neatbilst ilgtspējīgas attīstības principiem):
- masu tūrisma un atpūtas veidi, piem., sporta halles, centri un stadioni, masveida sporta sacensības, organizētas spēles – peintbols, nometnes utt.;
- tūrisma vai aktivitāšu veidi, kas negatīvi ietekmē vidi, piem., lielais golfs, bezceļu braukšana, ūdens motocikli, kalnu slēpošana utt.
Vieta Raksturojums
Teritorija Lauku teritorijas un apdzīvotas vietas, kur iedzīvotāju daudzums nepārsniedz 5000. Lauku vide ar raksturīgu agrāru ainavu vai dabas vērtībām. Tūrisms šajās teritorijās nav vienīgā vai galvenā ekonomiskā aktivitāte.

Neatbilstošas vietas:
- pilsētas vide, industriāla vai urbanizēta teritorija
- masu tūrisma vide un tai atbilstoša infrastruktūra
- vide, kurā ir traucējumi, troksnis, risks, draudi drošībai, veselībai, piesārņojums, netīrība, utt.
Resursi Raksturojums
Sociālie resursi Sadarbība starp vietējiem iedzīvotājiem – naktsmītņu īpašniekiem, tradicionālām un netradicionālām lauku saimniecībām, amatniekiem, apskates saimniecību īpašniekiem, putnu un zvēru audzētājiem, iespējas iegādāties vietējos izstrādājumus. Atpūtnieku un vietējo iedzīvotāju socializēšanās iespējas. Lauku tūrisma mītne pieder vietējam iedzīvotājam/uzņēmējam, kas nodrošina ienākumus un darba vietas vietējiem iedzīvotājiem. Maksimālā tūristu gultas vietu skaita attiecība pret vietējo iedzīvotāju skaitu atttiecīgajā apdzīvotajā teritorijā (ciemā, mazpilsētā, pagastā utt.): 1 / 1.
Kultūras resursi Tradīcijas un ieražas, kas atspoguļo kultūras identitāti un vērtības – tradicionālie svētki, gadskārtu svinības, pasākumi, ēdienu receptes, mūzika, tradicionālo amatu māksla (piem., podniecība, alus brūvēšana). Tradicionālā arhitektūra, privātas kolekcijas, utt.
Dabas resursi Ūdeņi, meži, pļavas, purvi, lauku ainava, flora un fauna. Vide nav industrializēta/urbanizēta. Apkārtējā teritorijā tiek saglabāta bioloģiskā daudzveidība.
Ilgspējīga attīstība
Ilgspējīga tūrisma attīstība - tūrisma attīstība, kas neapdraud dabas, kultūras un sociālos resursus, vienlaicīgi nodrošinot ekonomisko attīstību un pieaugošu dzīves kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem, kā arī visa veida resursu racionālu izmantošanu.