Atpūta laukos
Interreg V-A Latvia – Lithuania

Specializācija "Vēsturiskā mantojuma agrotūrisms"

Vēsturiskā mantojuma agrotūrisms

Vēsturiskā mantojuma agrotūrisms

Vēsturiskā mantojuma agrotūrisma piedāvājums  ir apmeklētājiem atvērtas lauku saimniecības, interaktīvi muzeji, privātas kolekcijas un citas vietas, kur apmeklētāji var iepazīt ar lauku dzīvi un lauksaimniecību saistītu vēstures mantojumu. Vēsturiskā mantojuma agrotūrisms iepazīstina ar ražošanas procesiem no pirmsākumiem līdz mūsdienu praksei. Vēsturiskā mantojuma agrotūrisms var būt mūsdienīgas ražojošas saimniecības, kas apmeklētājiem piedāvā ieskatu ražošanas procesos un arī vēsturē. Vēstures mantojuma aspekts iekļauj visdažādāko laiku un kultūru ietekmes, kas atstājušas pēdas mūsdienu lauku dzīvē un ražošanā. 

Kritēriji

Vispārējie kritēriji
 • Agro mantojuma tūrisma piedāvājums iepazīstina ar tādiem lauku produktiem vai prasmēm, kas saistīti ar zemkopību, lopkopību, zivkopību, pārtikas ražošanu vai amatniecību, un kas pārmantoti vismaz vienā paaudzē, turpina pastāvēt un attīstīties mūsdienu sadzīvē.
 • Agro mantojuma tūrisma produktam vai pakalpojumam ir skaidra koncepcija, nosaukums un apraksts.
 • Agro mantojuma tūrisma produkts tiek piedāvāts vismaz vienā no sekojošiem veidiem: saimnieka vai saimniecības gida vadīta ekskursija, produkcijas degustācija, ražošanas procesa demonstrējums, iespēja apmeklētājiem izmēģināt/piedalīties kādā no saimniecības darba norisēm, meistarklase, saimniecības veikals, kur nopērkama saimniecības produkcija un/vai suvenīri, jebkāds cits inovatīvs un interesants prezentēšanas veids.
 • Agro mantojuma informācija rakstiskā, mutiskā, audiovizuālā vai citā pasniegšanas veidā izskaidro attiecīgā produkta, prasmes vai procesa izcelsmi, ienākšanu Latvijā, attīstību un pielietojumu mūsdienās.
 • Agro mantojuma priekšmeti, piemēram, darba rīki, amatniecības un citi izstrādājumi, ir saglabāti vai atjaunoti labā stāvoklī un baudāmā izskatā. Ir ievērotas likumdošanā noteiktās drošības prasības apmeklētāju uzņemšanai, nodrošināta adekvāta infrastruktūra (piem., auto novietne, tualetes apmeklētājiem) 
 • Saimnieki un/vai darbinieki, kas uzņem apmeklētājus, tērpti atbilstoši agro mantojuma produkta tēmai, piemēram, apģērbā ir ar attiecīgo nodarbi saistīti elementi
 • Ieteicams: pārdošanā ar saimniecības tēmu saistīti suvenīri un vai/saimniecības ražojumi suvenīru veidā.
 • Ieteicams: saimnieki un/vai darbinieki vada ekskursiju svešvalodās, pārzinot attiecīgās jomas specifisko vārdu krājumu.

 

Specializētie kritēriji
ZEMKOPĪBA - GRAUDAUGI, DĀRZEŅI, AUGĻI UN OGAS:
 • Iepazīstina ar vēsturiskajām graudaugu, dārzeņu un augļu šķirnēm, kas tradicionāli audzētas vai selekcionētas valstī, reģionā vai konkrētā Latvijas apvidū, audzēšanas metodēm un darba rīkiem, produktiem un attīstības gaitu līdz mūsdienām.
 • Skaidro, kurā vēstures posmā vai kultūrvēsturiskā ietekmē šīs kultūraugu šķirnes, audzēšanas un pārstrādes metodes ienākušas Latvijā.
LOPKOPĪBA UN PUTNKOPĪBA:
 • Iepazīstina ar vēsturiskajām mājlopu un mājputnu šķirnēm, kas tradicionāli audzētas vai selekcionētas valstī, reģionā vai konkrētā Latvijas apvidū, audzēšanas metodēm un darba rīkiem, produktiem un attīstības gaitu līdz mūsdienām.
 • Skaidro, kurā vēstures posmā vai kultūrvēsturiskā ietekmē šīs mājputnu un mājlopu šķirnes un audzēšanas metodes ienākušas Latvijā.
ZIVKOPĪBA UN ZVEJA:
 • Iepazīstina ar vēsturiskajām upju, ezeru un zivju sugām, kas tradicionāli audzētas vai zvejotas valstī, reģionā vai konkrētā Latvijas apvidū, audzēšanas un zvejas metodēm un darba rīkiem, produktiem un attīstības gaitu līdz mūsdienām.
 • Skaidro, kurā vēstures posmā vai kultūrvēsturiskā ietekmē attiecīgās zivju sugas un to audzēšanas vai zvejas metodes ienākušas Latvijā.
PĀRTIKAS RAŽOŠANA:
 • Iepazīstina ar tradicionāliem pārtikas produktiem, kas tiek ražoti valstī, reģionā vai konkrētā apvidū, gatavošanas un ražošanas metodēm un darba rīkiem, attīstības gaitu līdz mūsdienām.
 • Skaidro, kurā vēstures posmā vai kultūrvēsturiskā ietekmē attiecīgie pārtikas produkti un to gatavošanas vai ražošanas metodes ienākušas Latvijā.
AMATNIECĪBA:
 • Iepazīstina ar vēsturiskiem amatiem un rokdarbiem valstī, reģionā vai konkrētā apvidū, darba paņēmieniem un darba rīkiem, izstrādājumiem, attīstības gaitu līdz mūsdienām.
 • Skaidro, kurā vēstures posmā vai kultūrvēsturiskā ietekmē attiecīgie amati vai rokdarbu prasmes ienākušas Latvijā.

 

Detalizētu informāciju, skaidrojumus un specializētos kritērijus varat atrast materiālā „Rokasgrāmata uzņēmējam. VĒSTURISKAIS MANTOJUMS AGROTŪRISMĀ. Produkta kritēriji”

Interreg V-A Latvia – Lithuania
Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija "Lauku ceļotājs" un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.