Atpūta laukos

Aizsardzības veids "Dabas liegums"

Dabas liegums

Dabas liegums

Dabas liegumi ir cilvēka darbības mazpārveidotas vai dažādā pakāpē pārveidotas dabas teritorijas, kas ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un īpaši aizsargājamos biotopus.

Vairāk par dabas liegumiem lasiet šeit.