Atpūta laukos

Publikācijas

"Lauku ceļotāja" izdevumi

Lauku ceļotājs regulāri izdod naktsmītņu katalogu „Atpūta laukos”, kartes un ceļvežus ceļošanai ar auto, velo, laivu, kājām. Visos mūsu izdevumos ir praktiska informācija, kas noder gan ceļojuma plānošanai, gan tā laikā. Šajā lapā zemāk skatieties sīkāk par to, kas atrodams katrā no mūsu izdevumiem.

Šos izdevumus varat saņemt Asociācijas birojā Rīgā, Kalnciema ielā 40., 3. stāvā. Varam Jums tos nosūtīt arī pa pastu, ja papildus apmaksāsiet pasta izdevumus (~3 EUR par 1 publikācijas sūtīšanu Latvijas teritorijā). Lai izdarītu pasūtījumu, lūdzu, atrakstiet mums uz e-pastu lauku@celotajs.lv. Apmaksu iespējams veikt ar bankas pārskaitījumu.

Ja vēlaties saņemt savā e-pastā Lauku ceļotāja ziņas par iznākušajām kartēm un ceļvežiem, kā arī citus jaunumus – sūtiet savu e-pasta adresi uz lauku@celotajs.lv vai sazinieties ar mums 67617600. Lai jaunumus skatītu mūsu mājas lapā sekojiet šai saitei.

Publikācija Apraksts
N/A

National Parks of Latvia (English version)

This guidebook is meant to offer practical advice and information. Please bring it along with you when travelling. We have written the book for people who like to observe wild nature, learn about various cultural and historical monuments, or be active tourists who will visit national parks on foot, on a bike, by boat or on skis. We have not forgotten about those of you who want to drive a car, either. The guidebook offers information about the most important environmental, cultural and historical values of Latvia’s four national parks, also listing the most interesting tourist destinations. Maps are included, and GPS co-ordinates are offered for the most interesting objects so as to make it easier for you to find your way around the parks.

This guidebook is written under the project „Parks&Benefits” (No. 21), EU Interreg IVB Baltic Sea Region program, and promotes implementation of the European Charter for Sustainable tourism in protected areas www.european-charter.org.

These projects are partly financed by the European Union (ERDF) within the Baltic Sea Region

N/A

Latvijas nacionālo parku tūrisma ceļvedis (Latviski)

Ceļvedis ir veidots kā praktisks padomdevējs un izziņas avots, kas jāņem līdzi ceļojuma laikā. Tas domāts cilvēkiem, kuriem interesē savvaļas dabas vērošana, dažādu kultūras un vēstures pieminekļu izziņa, kā arī aktīvajiem tūristiem, kas pa nacionālo parku pārvietosies ar kājām, velosipēdu, laivu vai slēpēm. Arī autobraucēji nav aizmirsti. Ceļvedī ir sniegta nepieciešamā informācija par četru Latvijas nacionālo parku nozīmīgākajām dabas un kultūrvēstures vērtībām un to interesantākajiem apskates objektiem. Katram parkam ir pievienots kartogrāfiskais materiāls, bet interesantākajiem objektiem – koordinātas, kas atvieglos orientēšanos.

Informācija mūsdienās ātri noveco, tādēļ pirms brauciena būtiskākās lietas noskaidrojiet attiecīgo teritoriju apmeklētāju vai tūrisma informācijas centros. Ceļvedī iekļautie apskates objekti ir ceļveža tapšanas laikā apsekoti, bet visi maršruti – testēti dabā.

Ceļvedis tapis ES Interreg IVB BSR programmas projekta „Parks & Benefits” (Nr. 21) ietvaros.

Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta) atbalstu

N/A

Militārā mantojuma karte

Militārā mantojuma karte  ir ne  tikai aicinājums doties savdabīgā  ceļojumā un  izzināt Latvijas militāro vēsturi, bet  ir  avots,  kur  vienkopus  atrodamas  ziņas  par  nereti mazpazīstamiem, bet tajā pat laikā ļoti interesantiem objektiem, par kuriem mēs tik maz ko zinām.

Ar militāro mantojumu  šajā kartē  tiek  saprasti vēsturiski brīvdabas objekti – skanstis, cietokšņi, atsevišķas pilis,  krasta  aizsardzības  baterijas,  bunkuri,  zemnīcas, nozīmīgu kauju vietas, bijušās karabāzes, armijas lidlauki un poligoni, kā  arī muzeji un kolekcijas un  vietas, kur vēsturi var izzināt „uz savas ādas”. Kartē iekļauti pārsvarā dažu pēdējo gadsimtu militārie objekti un tie ir saistīti ar dažādām militārām varām un to izpausmju formām.

Daudzi no aprakstītajiem objektiem ir labiekārtoti, daļā no tiem ir pieejami gidi. Nedaudzi ir pieejami ti- kai noteiktā kārtībā, bet atsevišķi – ir nelabiekārtoti vai slēgtas teritorijas. Taču pēdējie, - piemēram, Skrundas armijas pilsētiņa arī ir vērti, lai tos pieminētu militārā mantojuma sakarā.

Kartē ir iekļauti 60 objektu apraksti un attēli, t.sk. – vēsturiskie. Vienlaikus atrodama informācija par 239 naktsmītnēm. Daudzi no aprakstītajiem objektiem ie- tilpst NATURA 2000 teritorijās. Daži no tiem ir kultūras pieminekļi.

Karte izdota projekta "Baltijas Zaļā josta" ietvaros un daļēji finansēts ar Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā fonda un Eiropas kaimiņattiecību partnerības instrumenta) atbalstu.

 

N/A

Atpūta laukos 2011-2012

Naktsmītņu katalogs „Atpūta laukos 2011-2012” Tajā 338 atpūtas vietas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Lauku labumu saimniecības, 45 ceļojumu maršruti – Nacionālajos parkos un citās dabas teritorijās, putnu, zvēru, kukaiņu, sēņu un augu vērošanas labākās vietas un veidi. Katalogs pieejams „Lauku ceļotāja” birojā un lielākajās grāmatnīcās, komplektā ar kādu no bezmaksas pielikumiem: Pārgājienu karte, Ūdenstūrisma ceļvedis, Dabas brīvdienas Baltijā – karte, Militārā mantojuma karte, Slīteres nacionālā parka ceļvedis.
N/A

Dabas Brivdienas

Dabas brīvdienu karte ir praktisks padomdevējs jaunām ceļojumu idejām- kur un kādā veidā braukt un kā iepazīt daudzveidīgo Baltijas dabu! Tā domāta dabas -putnu, zvēru un augu vērotājiem, kā arī tiem, kam patīk pārvietoties aktīvi - ar kājām, velosipēdu, laivu un distanču slēpēm.

Te apkopota informācija par 100 Baltijas mērogā nozīmīgām un  tūrisma  ziņā  –  labiekārtotām  dabas  teritorijām  – nacionāliem  parkiem,  dabas  parkiem,  rezervātiem,  dabas liegumiem, aizsargājamo ainavu apvidiem un tajos esošajiem interesantākajiem  apskates  objektiem,  kā  arī  atsevišķiem pieminēt vērtiem dabas pieminekļiem – kokiem, akmeņiem, iežu atsegumiem u.c. Katrai teritorijai ir norādīti piemērotākie tās  apceļošanas  veidi  un  ieteicamie maršruti.  Lielākā  daļa no  aprakstītajām  vietām  ir  NATURA  2000  teritorijās  vai aizsargājami  dabas  pieminekļi.  Daudzi  no  pieminētajiem objektiem ir kultūras pieminekļi. Kartē vienlaicīgi ir atrodama informācija arī par 383 naktsmītnēm.

Ceļojot aicinām ievērot Zaļos padomus, vairāk par tiem lasiet šeit.

N/A

Botanical guide. The Plant Finder

The main goal of the authors of this guide is to help you to spot the types of plants and mushrooms that are all around us. We really want to tell you interesting things about them.

“Worth Seeing” is our section on Latvia’s most interesting botany-related nature trails, including information about huge and/or interesting trees of various species, alleys of trees, botanical gardens, dendrology parks, other types of plant collections, museums, interesting farms, etc. You can visit each of them for yourself. We chose destinations in all of Latvia’s historical regions.

“Plant and Mushroom Routes” contains a list of ready-made routes, al- though we suggest that you bring along a guide to make sure that you en- joy the route thoroughly. Still, you can take the trips individually, adapt- ing the process to your own interests and capabilities.

“Plant Finder” is the biggest and most important part of the guide. There are included the photos of more than 400 different most common plants, lichens and mushrooms species in order to help you to recognize them in the field. Each species has got some interesting facts or stories as far as its possible.

“Protect and preserve” is our list of all of the protected species of plants which are often plucked for bouquets and other compositions, often with the person not even realising that he or she has picked a protected plant. These are species which need to be left alone right where they are.

This guide can be used as a workbook in your practical observations. Each of the «Worth seeing» objects has a check-box. Mark the sites you have visited. In the «Plant Finder» section, write the date you spotted the plant in the line «When ... », and the name of the place in the line “Where...”.

N/A

Videi draudzīgi un ilgtspējīgi dabas vērošanas pamatprincipi

Vadlīniju mērķis ir veicināt videi draudzīgu, ilgtspējīgu un dabas resursus nenoplicinošu tūrismu gan teritorijās ar dabas aizsardzības statusu, gan arī ārpus tām. Šis izdevums ir domāts lauku tūrisma uzņēmējiem, pašvaldību darbiniekiem, kā arī citiem, kas plāno veidot, piedāvāt un reklamēt dabas tūrisma produktu, izmantojot to sugu daudzveidību, ar kurām esam tik bagāti.

Izdevumā ir iekļauta būtiskākā informācija par to, kā vērot augus, sēnes, zvērus, putnus, kukaiņus, un kā izturēties dabiskās teritorijās. Te ir atrodami praktiski padomi aktīvā tūrisma maršrutu veidošanai un marķēšanai dabā. Iekļauta arī pārskata karte ar 30 izcilākajām Latvijas dabas teritorijām, kurām piemīt liels dabas vērošanas produkta potenciāls. Pievienoti arī noderīgi informācijas avoti.

N/A

Tradicionālās apbūves analīze un apraksts Slīteres nacionālajā parkā

Tā kā lielāko daļu no Slīteres NP teritorijas vēsturiski apdzīvoja lībieši un, lai saglabātu lībiešu kultūrvēsturiskās teritorijas un nodrošinātu lībiešu valodas tradīciju un citu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, LR Ministru padome 1991. gada 4. februārī pieņēma lēmumu Nr. 40 „Par valsts aizsargājamās lībiešu kultūrvēsturiskās teritorijas „Līvod rānda” izveidošanu”, bet 1999. gada 14. decembrī LR MK apstiprināja valsts ilgtermiņa mērķprogrammas “Lībieši Latvijā” rīcības plānu. Plāna ietvaros S. Cimermanis sagatavoja saglabājamo tautas celtniecības objektu sarakstu. Slīteres NP teritorijā ietilpstošo ciemu, sētu un ēku apjoma, detaļu, būvgaldniecības izstrādājumu, fasāžu apdares inventarizācija un fotofiksācija veikta, pamatojoties uz minēto S. Cimermaņa izpēti. Nolūks – dot interesentiem iepazīties ar kādreizējo lībiešu ciemu tautas celtniecības tradīcijām, izprast lokālo celtniecības stilu un izmantot to jaunu ēku būvei.

N/A

Piekrastes apbūves vadlīnijas

Jūras piekrastes raksturīgās apbūves principi. Apbūves reģionālās īpatnības. Vadlīnijas jaunas apbūves veidošanai.

Mums visiem kopā pieder skaista, daudzveidīga, gandrīz 500 km gara, un šobrīd vēl nesabojāta vērtība – Baltijas jūras piekraste. Lai piekrasti saglabātu un arī turpmāk veidotu tradicionāli gaumīgu, lai tā priecētu gan iedzīvotājus, gan viesus, mēs, “Lauku ceļotājs” ierosinājām uzrakstīt šīs “Piekrastes Apbūves Vadlīnijas”. Vadlīnijas ir domātas zemes īpašniekiem, iedzīvotājiem un uzņēmējiem, visiem būvniecības procesa dalībniekiem un piekrastes pašvaldībām, kuri plāno un īsteno piekrastes apbūvi, saskaņojot tradicionālās un mūsdienu vērtības. Tās apraksta vispārējus apbūves principus Latvijas Baltijas jūras piekrastē, katrā no vēsturiskās apbūves pārskata sadaļām īsi raksturojot reģionālās atšķirības, īpatnības apbūvei Vidzemē, Ziemeļkurzemē un Dienvidkurzemē.

 

Finansēts ar Eiropas Komisijas Life programmas finansiālu atbalstu. Projekts POLPROP–NATURA (Nr. LIFE07ENV/LV/000981)

N/A

Latvijas Botāniskais ceļvedis. Sugu noteicējs

Šī izdevuma galvenais mērķis ir ikvienam palīdzēt saskatīt tās augu un sēņu sugas, kas atrodas mums visapkārt, kā arī sniegt interesantus faktus par tām.

 

Sadaļā «Vērts redzēt» ir iekļautas Latvijas interesantākās ar botānisko tēmu saistītas dabas takas, izcilākie dažādu vietējo sugu dižkoki un interesantie koki, koku alejas, botāniskie dārzi, dendroloģiskie parki un cita veida augu kolekcijas, muzeji un interesantas zemnieku saimniecības. Tos ikviens var apmeklēt un iepazīt pats.

 

Sadaļā «Augu un sēņu maršruti» ir izveidoti jau gatavi maršruti. Lai pilnvērtīgi iepazītu tajos esošās dabas vērtības, vēlams gids. Tomēr maršruti ir sagatavoti tā, lai katrs pats, pielāgojot tos savām interesēm un iespējām, varētu veikt tos arī individuāli.

 

Sadaļā «Sugu noteicējs», kas ir ceļveža lielākā daļa, ir iekļauti gandrīz 400 dažādu g.k. bieži sastopamu augu un sēņu sugu fotoattēli, kas palīdzēs tos vieglāk atpazīt un noteikt dabā. Kaut arī sēnes nav augi un tās pēta mikologi (zinātnes nozare — mikoloģija), ceļvedī iekļautas arī interesantas sēņu sugas. Katrai sugai iespēju robežās ir pievienots kāds interesants un saistošs fakts.

 

Sadaļā «Saudzē!» ir uzskaitītas un īsi aprakstītas tās aizsargājamās augu sugas, kuras nereti (visbiežāk — pat neapzinoties) tiek noplūktas, iepītas pušķos vai pārdotas. Tās ir sugas, kas ir aizsargājamas, tādēļ atstājamas tajā vietā, kur ir to īstās «mājas».

 

Ceļvedis ir domāts arī kā praktiska savu novērojumu darba burtnīca, tādēļ «Vērts redzēt» objektiem ir pievienots lodziņš, kurā atzīmēt, ka objekts ir apmeklēts un «Kad...», kur ierakstīt apmeklēšanas datumu. Savukārt, daļā «Sugu noteicējs» pie katra auga vai sēnes ir pievienots lodziņš, kur atzīmēt, ka suga ir atrasta, «Kad...», kur ierakstīt tās atrašanas datumu un «Kur...» — rinda, kur ierakstīt atrašanas vietu.

N/A

The Slitere National Park Tourism guide

  • This is the first traveller’s guide, so comprehensive in its contents and scope, which has ever been published on a national park and a Natura 2000 site in Latvia. 
  • For the first time, such a traveller’s guide in Latvia is based on local stories. More than 30 local residents, people from the administration of the Slītere national park and the Regional council of Dundaga were all involved in creation of this guide.

 In the Slītere Traveller’s guide you will find:

The most significant events and facts on the history of nature and people which are related to the Kurzeme penninsula, the Livonian coast and the Slītere national park;

Worth seeing and knowing,– descriptions of more than 100 natural and cultural heritage sites, especially highlighting the 12 treasures of Slītere;

Touring itineraries – a variety of routes for walking, cycling, boating, bird and animal watching and driving; Annual events – a calendar with time schedule of the regular events, taking place in the Slītere national park;

”Green” and practical advice for every mode of touring the Slītere national park.

Services and facilities – accommodations, food, equipment rentals, banks and other practical information.

The map of the Slītere national park.

Languages: Latvian, English

Price: Free of charge in the office of the Latvian country tourism association.By post upon request, covering the postage costs.

With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Communitys under the project POLPROP-NATURA (LIFE07 ENV/LV/000981)

N/A

Baltijas Velokarte 2010

Velokartē pa Baltijas valstīm ir īsi aprakstīti 14 velomaršruti, kuru kopgarums pārsniedz 3700 km. Kartē atrodama infor­ ācija arī par ūdenstūrisma maršrutiem (pa upēm un jūru), kas ir lieliska alternatīva un velobrauciena papildinājums r citu pārvietošanās veidu un redzējumu (nepieciešamais nventārs ir jāpasūta iepriekš – sk. „Kā rezervēt ceļojuma maršrutu”). Kartē ir iekļauta arī aktuālā informācija par 403 tūristu mītnēm. Visus maršrutus Lauku ceļotājs ir apsekojis abā, taču jārēķinās, ka informācija un situācija var ātri mainīties. Visu kartē iekļauto maršrutu atsevišķi posmi ietilpst īpaši aizsargājamās dabas un NATURA 2000 teritorijās.
N/A

Slīteres NP ceļvedis

  • Pirmais šāda satura un apjoma tūrisma ceļvedis par Latvijas nacionālo parku – Natura 2000 teritoriju;
  • Pirmais tūrisma ceļvedis, kas balstīts uz vietējo iedzīvotāju stāstiem, iesaistot > kā 30 vietējos cilvēku, nacionālā parka administrāciju un Dundagas novada domi u.c.

Kas atrodams ceļvedī:

Nozīmīgākie dabas un cilvēces vēstures notikumi un fakti, kas saistīti ar Kurzemes pussalu, Lībiešu krasta un Slīteres nacionālo parku;

Vērts redzēt un zināt,– aprakstīti > 100 dažādi dabas un kultūrvēstures pieminekļi un objekti, īpaši izceļot 12 Slīteres dārgumus;

Tūrisma maršruti – dažādi maršruti kājāmgājējiem, velobraucējiem, ūdenstūristiem, dzīvnieku un putnu vērotājiem un pie automašīnas stūres sēdētājiem;

Ikgadējie pasākumi – regulāro pasākumu, kas notiek Slīteres nacionālā parka teritorijā, kalendārs ar norišu laikiem;

Zaļie un praktiskie padomi ikvienam, kas par sava ceļojuma galamērķi izvēlas nacionālo parku;

Pakalpojumi, servisi – naktsmītnes, ēdināšana, tūrisma inventāra noma, bankas u.c. praktiska informācija;

Slīteres nacionālā parka karte.

Valodas: latviešu, angļu (atsevišķi izdevumi)

Cena: bezmaksas pieejams Lauku ceļotāja birojā. Sedzot pasta izdevumus, nosūtam pa pastu.

Finansēts ar Eiropas Komisijas Life programmas finansiālu atbalstu projektā POLPROP-NATURA (LIFE07 ENV/LV/000981)

N/A

Pārgājienu karte

Pārgājienu kartē iekļauti 23 pārgājienu maršruti ar kogarumu vairāk kā 500km. Maršruti pārsvarā ved gar jūras malu, maziem meža ceļiem vai upju ieleju krastiem. Kartei pievienotas sešas jau iecienītas teritorijas, kur vēl var atrast dažādām gaumēm piemērotas staigšānas vietas. Papildus kartē atrodama informācija par 283 tūristu mītnēm.

Karte izdota projekta projekta „Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un apsaimniekošana Natura2000 teritorijās - populāros un potenciālos tūrisma galamērķos" ietvaros.

N/A

Skatu vietas Latvijā

Kartē esam iekļāvuši 101 skatu vietu Latvijā – skatu torņus, pakalnus, upju krastus – gan dabas, gan cilvēku veidotas vietas, no kurām ceļotāji dažādos gadalaikos var baudīt Latvijas ainavu. Par katru vietu kartē ir apraksts, foto, kur iespējams pieteikt ekskursijas vai citus pakalpojumus – arī kontaktinformācija. Kartē iekļautas arī Asociācijas „Lauku ceļotājs” biedru naktsmītnes. Karte ir pieejama Asociācijas „Lauku ceļotājs” birojā un kā bezmaksas pielikums katalogam „Atpūta laukos 2009-2010”.
Karte izdota projekta projekta „Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un apsaimniekošana Natura2000 teritorijās - populāros un potenciālos tūrisma galamērķos" ietvaros.