Rezervēšanas noteikumi

MAKSĀJUMI, CEĻA ZĪME
Izdarot pasūtījumu, klients no „Lauku ceļotāja” saņem rakstisku rezervāciju/rēķinu. Ja rezervācija veikta agrāk kā mēnesi pirms brīvdienu sākuma datuma, pasūtījums stājas spēkā tikai pēc depozīta iemaksas, kas sastāda 20% no kopējās rēķina summas, vai pirmā iemaksa, bet kas nepārsniedz 150 EUR. Klientam ir jāapmaksā viss rēķins vai atlikušie 80% līdz brīvdienu sākuma datumam, rēķinā norādītajā termiņā.

Rezervācijām svētku dienās (piemēram 20.-31.12.; 23.-24.06) vai publisku pasākumu reizēs, kā arī atsevišķām naktsmītnēm, kas ir ļoti noslogotas un pieprasītas, tiek piemērota 100% priekšapmaksa. "Lauku ceļotājs" par to Jūs informēs veicot rezervāciju.

Ja klients rēķinu neapmaksā līdz rēķinā norādītajam termiņam, rezervācija var tikt atcelta bez brīdinājuma un piemērota pasūtījuma atcelšanas soda nauda.

Maksājumu var veikt ar bankas pārskaitījumu (EUR, USD, LTL) vai ar maksājumu karti online (kredītkarti), vai „Lauku ceļotāja” birojā skaidrā naudā (EUR).

Mūsu rekvizīti:
SIA “L Ceļotājs”
Reg.Nr.: LV40003386997
Kalnciema iela 40, 3.st. Rīga, LV-1046
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV30 UNLA 0003 0224 6759 4

Kad esam saņēmuši maksājumu, mēs nosūtām klientam ceļa zīmi, kurā norādīta naktsmītnes adrese, telefons, saimnieka vārds, ceļa apraksts, kā uz naktsmītni nokļūt. Apstiprinājums ir jānodod saimniekam, ierodoties naktsmītnē, jo tajā norādīti rezervētie pakalpojumi. Ja nepieciešami papildus pakalpojumi, par to sniegšanu un apmaksu jāvienojas tieši ar saimnieku.
PASŪTĪJUMA ATCELŠANA UN MAIŅA
Atcelšana jāizdara rakstiski, un tā stāsies spēkā ar datumu, kad tiks saņemta „Lauku ceļotāja” birojā. 
Atcelšanas datums Soda nauda
Vairāk kā 30 dienas pirms brīvdienu sākuma datuma 20% no kopējās summas
30-7 dienas pirms brīvdienu sākuma datuma 50% no kopējās summas
Mazāk kā 7 dienas pirms brīvdienu sākuma datuma 100% no kopējās summas

Rezervācijām svētku dienās (piemēram 20.-31.12.; 23.-24.06) vai publisku pasākumu reizēs kā arī atsevišķām naktsmītnēm, kas ir ļoti noslogotas un pieprasītas no tūristu puses, ir jāmaksā 100% soda nauda par atcelšanu, neatkarīgi no tā, cik dienas palikušas līdz brīvdienu sākumama datumam. "Lauku ceļotājs" par to Jūs informēs veicot rezervāciju.

Ja “Lauku ceļotājs” atgriež naudu klientam par klienta atceltu rezervāciju ar bankas pārskaitījumu, klients sedz visus banku pārskatījumu izdevumus.

Ja rezervācija tiek mainīta uz citu naktsmītni vai laiku, tas tiek uzskatīts kā iepriekšējās rezervācijas atcelšana un jaunas rezervācijas izdarīšana.

Force majeure gadījumos „Lauku ceļotājs” patur tiesības atcelt rezervāciju. Šādā gadījumā klientam tiek piedāvāta cita naktsmītne vai klients saņem atpakaļ samaksāto summu par atcelto rezervāciju.
SŪDZĪBAS
Ja solītais netiek pildīts vai neapmierina klientu, vispirms ir jāvēršas pie saimnieka un savstarpēji jācenšas rast risinājums. Ja tas neizdodas, 72 stundu laikā jāsazinās ar „Lauku ceļotāju”. Ja klients nav apmierināts ar piedāvāto situācijas risinājumu, rakstiska sūdzība jāiesniedz „Lauku ceļotāja” birojā ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc brīvdienu beigām. Pretējā gadījumā sūdzība tiek uzskatīta par nepamatotu.
KOMPENSĀCIJA PAR KLIENTA IZDARĪTAJIEM BOJĀJUMIEM
Klients ir atbildīgs par visiem nodarītajiem bojājumiem naktsmītnei un tās inventāram, sedzot zaudējumus tieši saimniekam brīvdienu laikā. Atsevišķos gadījumos saimnieks uz vietas var prasīt drošības naudas iemaksu pēc vienošanās ar klientu, kura tiek atgriezta pēc brīvdienu beigām gadījumā, ja netiek nodarīti nekādi bojājumi. Lauku ceļotājs brīdina klientu par šādu saimnieku prasību un summu iepriekš.