Country Holidays

Kvalitātes apsekošanas kārtība

1. Saimnieks aizpilda un nosūta "Lauku ceļotājam" apsekošanas pieprasījuma anketu. Saimnieks sedz asociācijas noteiktās apsekošanas izmaksas. Izmaksas atšķiras, ja esiet asociācijas biedrs, kā arī no apsekošanas veida (pirmreizēja vai atkārtota). Izmaksas norādītas arī apsekošanas pieprasījuma anketā.

2. "Lauku ceļotājs" tieši, pa pastu vai e-pastu nogādā kvalitātes prasības saimniekam. Tās iekļautas pirmreizējās apsekošanas maksā.

3. "Lauku ceļotāja" inspektors sastāda apsekošanas grafiku un sazinās ar saimnieku, lai saskaņotu ierašanās laiku divu nedēļu laikā pēc saimnieka pieteikuma saņemšanas. Ja saimnieks nevar būt inspektora norādītajā laikā mājās, tam jāgaida nākamais inspektora plānotais apsekošanas laiks. Ir iespējama vienošanās par individuālu inspekciju (ārpus "Lauku ceļotāja" plānotā grafika). Šādā gadījumā saimnieks apņemas segt pilnus inspekcijas izdevumus, kas tiek saskaņoti iepriekš.

4. Kvalitātes kontroles laikā "Lauku ceļotāja" inspektors aizpilda inspekciju formu ar kritērijiem un, atgriežoties birojā, viņš ievada datus no šīs anketas datu bāzē, kas atkarībā no ievadītajiem parametriem, izskaitļo atbilstošo kvalitātes kategoriju. Pēc tam šis rezultāts tiek nosūtīts saimniekam kopā ar apliecinājumu par saņemto kvalitātes kategoriju un atbilstību "Lauku ceļotāja" prasībām. Saimnieks drīkst lietot piešķirto kvalitātes kategoriju, apzīmējot to ar taurenīti, jebkurā mārketinga materiālā.

5. Šis sertifikāts ir derīgs 3 gadus, ja vien saimnieks nevēlas pats šajā laikā saņemt augstāku kategoriju un nepieprasa atkārtotu kvalitātes pārbaudi, vai arī "Lauku ceļotāja" birojā netiek saņemta klientu sūdzība par neatbilstību kvalitātei. Pēdējā gadījumā "Lauku ceļotāja" inspektors nebrīdinot var ierasties mītnē, lai pārbaudītu kvalitāti. Par rezultātiem saimniekam paziņo rakstiski.