Urlaub auf dem Land
Interreg V-A — Estonia–Latvia

Piedalieties! Top lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas plāns

13.04.2018

Šobrīd tiek izstrādāts lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas plāns, lai veicinātu tā iekļaušanu UNESCO sarakstā, pirmkārt to piesakot Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam jau šogad jūnijā. 

Esam apkopojuši sākotnējās idejas, organizējot prāta vētras lībiešu kopā sanākšanās, kur pierakstījām priekšlikumus tradīcijām un konkrētiem pasākumiem, kas saglabātu un dažkārt atjaunotu kultūras mantojuma vērtības. Tagad esam plāna izstrādes stadijā. Tam jābūt ļoti praktiskam un īstenojamam, tomēr neatmetot arī idejas, kas ir svarīgas pat, ja tām vēl nav zināms tik precīzs izpildītājs. Plānam ir jāpalīdz saglabāt lībiešu kultūras vērtības, iedzīvinot un izceļot tās arī sabiedrības apskatei, vienlaikus paredzot turpināt izpēti, kas ļautu izprast un dziļāk izzināt mantotās vērtības, lai arvien plašāka sabiedrība varētu mācīties un izmantot savā ikdienā vai uzņēmējdarbībā lībisko identitāti un kultūru. 


Lūdzam līdz 2018. gada 27. aprīlim sūtīt savus priekšlikumus Līvu savienības priekšsēdētājai Ievai Ernštreitei ievacdf@parks.lv (un cc projekta partnerim “Lauku ceļotājā” katrina@celotajs.lv), lai tos apkopotu, iestrādātu un prezentētu interesentiem 2018. gada 18. maijā Lībiešu tautas namā Mazirbē. Priekšlikumi iesūtāmi pēc šāda parauga:

Aktivitāte, tās saistība ar lībiešu mantojumu, tās mērķis Izpildītājs (institūcijas nosaukums vai privātpersona) Iesaistītās institūcijas Finanšu avoti Īstenošanas laiks un/vai regularitāte Rezultāti

 

Visi interesenti aicināti arī uz nākamo tikšanās reizi Ventspils bibliotēkā 2018. gada 7. maijā plkst. 14.00. 

Asnāte Ziemele, 
Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente 
 

Projekts "Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis" tiek īstenots Igaunijas-Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros.
Šī  ziņa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


Siehe andere Nachrichten

This site reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.